Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 1 december 2019 van Kinesiologiepraktijk Midden Brabant (afgekort KMB), gevestigd te Waalwijk.

Artikel 1                Definities

Client Degene met wie Kinesiologiepraktijk Midden Brabant een overeenkomst is aangegaan of bij minderjarigen diens wettelijke vertegenwoordiger.
Partijen KMB en cliënt samen
Kinesioloog Degene die een kinesiologie behandeling uitvoert, zijnde ofwel een Topki student in de kinesiologieopleiding danwel een afgestudeerd en erkend kinesioloog.

Artikel 2                Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en leveringen van producten en diensten door of namens KMB.
Lid 2 Client verklaard akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden indien cliënt een afspraak voor een behandeling maakt.
Lid 3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Lid 4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3                Afspraken en tarieven

Lid 1 Afspraken worden schriftelijk gemaakt via het email adres kinesiologiemiddenbrabant@gmail.com. De datum van de uitvoering van de behandeling wordt door KMB bepaald.
Lid 2 Client betaalt de behandeling onmiddellijk achteraf contant, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 3 Tarieven gelden voor de behandeling van een uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De prijs van de behandeling wordt door KMB vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren maal geldend tarief.
Lid 4 Alle tarieven zijn in euro’s en zijn inclusief btw en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
Lid 5 De prijs wordt berekend volgens de geldende uurtarieven van KMB, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.
Lid 6 KMB heeft het recht de tarieven tweejaarlijks aan te passen.
Lid 7 Voorafgaand aan de tariefsaanpassing zullen de nieuwe tarieven gedurende minimaal een maand zichtbaar zijn op de website van KMB.
Lid 8 Client heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de tariefsverhoging.

Artikel 4                Annuleringen

Lid 1 Annulering van een opdracht of behandeling dienen 48 uur van te voren per email aan kinesiologiemiddenbrabant@gmail.com bekend te worden gemaakt. Tot 48 uur van te voren is cliënt geen kosten verschuldigd; binnen 48 uur voor aanvang is cliënt 50% van het bedrag verschuldigd: binnen 24 uur voor aanvang is cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.
Lid 2 Indien de behandeling op verzoek van een cliënt wordt verschoven gelden de volgende voorwaarden: Tot 48 uur van te voren is cliënt geen kosten verschuldigd; binnen 48 uur voor aanvang is cliënt 50% van het bedrag verschuldigd: binnen 24 uur voor aanvang is cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.
Lid 3 Indien annulering niet of te laat geschiedt is KMB gerechtigd het betreffende tarief in rekening te brengen, voor de behandeling van 1 uur per cliënt per afspraak.
Lid 4 KMB is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Zij zal dit ook minimaal 48 uur van te voren kenbaar maken.

Artikel 5                Gevolgen van niet betalen

Lid 1 Client betaalt de behandeling onmiddellijk na de behandeling.
Lid 2 Indien client niet op dezelfde dag betaalt dan is KMB gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Lid 3 Wanneer een client in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan KMB.
Lid 4 Weigert de client zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door KMB dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan KMB te betalen.

Artikel 6                Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen

Lid 1 Indien cliënt minderjarig is, is de wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het maken van afspraken, verrichten van betalingen en het bijwonen van de behandeling.
Lid 2 De kinesioloog verricht bij minderjarigen behandelingen in bijzijn van de wettelijk vertegenwoordiger, tenzij er gegronde redenen zijn om hierop af te wijken.
Lid 3 Bij jongeren tussen de 16 en 18 jaar is het mogelijk dat wettelijke vertegenwoordiger, jeugdigen en kinesioloog overeenkomen dat de wettelijk vertegenwoordiger om praktische redenen niet bij de behandeling aanwezig is.  Een praktische reden is bijvoorbeeld dat de jongere goed in staat is om een behandeling voor koemelkintolerantie zonder bijzijn van de wettelijk vertegenwoordiger te laten uitvoeren.
Lid 4 Afspraken over het niet aanwezig zijn van de wettelijk vertegenwoordiger en de reden hiervan worden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7                Informatieverstrekking

Lid 1 De client stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en op gewenste vorm beschikbaar.
Lid 2 De client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
Lid 3 Indien en voor zover de client dit schriftelijk verzoekt, retourneert KMB de betreffende bescheiden.
Lid 4 Indien cliënt onvoldoende gehoor geeft aan een verzoek tot het tijdig, volledig en op gewenste vorm beschikbaar stellen van informatie, gegevens en bescheiden en de loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan komen de daaruit voortvloeiende  extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

Artikel 8                Duur van de overeenkomst

Lid 1 De overeenkomst tussen KMB en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van het behandeltraject, dat wil zeggen minimaal 1 behandeling.
Lid 2 Vervolgafspraken gelden als onderdeel van het behandeltraject dat al is ingezet en derhalve is de overeenkomst die bij de voorgaande behandeling is overeengekomen dan nog van kracht.

Artikel 9                Intellectueel eigendom, disclaimer website en privacy

Lid 1 Op alle uitingen van KMB, zoals de website, foldermateriaal, drukwerken berust het intellectueel eigendom bij KMB op grond van de auteurswet, de beneluxmerkenwet en de benelux tekeningen en modellenwet.
Lid 2 Bij het opstellen en actualiseren van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Daaronder valt onder meer het vermelden van bronnen voor zover gebruik wordt gemaakt van materiaal van derden. Desondanks kan KMB niet instaan voor de volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Het downloaden en printen van materiaal van de site van KMB is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KMB inhoud van de website over te nemen, vermenigvuldigen, gebruiken en openbaar te maken.
Lid 3 KMB kan niet garanderen dat de website foutloos en zonder verstoringen functioneert. KMB aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website voor defecten, virussen, content, verlies van gegevens.
Lid 4 KMB maakt op de website gebruik van links naar andere websites. KMB kan niet garant staan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de gegevens op de sites van derden. KMB wijst daarom iedere aansprakelijkheid van de hand.
Lid 5 Indien cliënt of de bezoeker van de site berichten aan KMB verzendt via email aanvaardt cliënt/bezoeker het risico dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd.

Artikel 10             Geheimhouding

Lid 1 Zowel cliënt als kinesioloog houden ieder vorm van informatie geheim.
Lid 2 Kinesioloog kan afwijken van het eerste lid bij het vragen van advies of terugkoppeling aan andere kinesiologen of bij het inbrengen van  casuïstiek bij intervisie met andere kinesiologen. Naam en woonplaats van cliënt vallen hierbij nog onder de geheimhouding.
Lid 3 De artikelen van geheimhouding blijven ook van kracht als de overeenkomst is beëindigd.
Lid 4 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was voor de eerste behandeling.

Artikel 11             Vrijwaring

Lid 1 De cliënt vrijwaart KMB tegen alle aanspraken, waaronder ook aanspraken van derden, die verband houden met de behandeling, producten en/of diensten.

Artikel 12             Klachten

Lid 1 Indien een cliënt klachten ondervindt dient cliënt MKB hiervan uiterlijk binnen 2 maanden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, onder uitdrukkelijke vermelding dat het een klacht betreft.
Lid 2 KMB zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand reageren op de geuitte klacht.
Lid 3 Wanneer de cliënt ontevreden is over de afhandeling van de klacht kan deze contact hierover opnemen met de opleidingsinstantie Topki waar kinesioloog in opleiding is.

Artikel 13             Aansprakelijkheid

Lid 1 KMB is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die cliënt lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Lid 2 Client is zich ervan bewust dat de behandeling valt onder de alternatieve geneeskunde en dat dit nooit kan dienen ter vervanging van reguliere geneeskunde. KMB heeft geen medische bevoegdheid en stelt daarom geen diagnose, schrijft geen medicijnen voor, doet geen uitspraak over gestelde diagnose of over medicijnvoorschriften van een (huis)arts en geeft geen geneeskundige garanties af.
Lid 3 KMB is nooit aansprakelijk voor  enige schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Lid 4 Elk recht van cliënt op schadevergoeding vervalt in elk geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect zou voortvloeien.

Artikel 14             Overmacht

Lid 1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van KMB in nakoming van enig verplichting ten aanzien van de client niet aan KMB kan worden toegerekend in een van de wil van KMB onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van client geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van KMB kan worden verlangd.
Lid 2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand, wanprestaties en de overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, electriciteits, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden.
Lid 3 Indien een overmachtssituatie zich voordoet waardoor KMB 1 of meerdere verplichtingen naar de cliënt niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat KMB er weer aan kan voldoen.
Lid 4 In een overmachtssituatie is geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand nog enig voordeel geniet.

Artikel 15             Wijzigen van algemene voorwaarden

Lid 1 KMB is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Lid 2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
Lid 3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal KMB zoveel mogelijk vooraf met de cliënt bespreken en minimaal 1 maand voor inwerkingtreding op de site plaatsen.

Artikel 16             Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Lid 1 Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dat de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Lid 2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat KMB bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen  had.

Einde algemene voorwaarden